Legislativa

Povinnost stanovení radonového indexu pozemku

stanoví zákon č. 263/2016 Sb., (dále jen "atomový zákon"), v § 98 odst. 1 až 4.

 • Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku.
 • Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě.

Měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření, včetně stanovení radonového indexu pozemku je službou významnou z hlediska radiační ochrany a k jejímu provádění je nutné podle § 9 odst. 2 písmena h) bodu 5 atomového zákona povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“). Seznam subjektů s povolením SÚJB je zveřejněn na internetových stránkách SÚJB www.sujb.cz.

 1. Proč se radon měří

  Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká z uranu, jehož množství v zemské kůře je z pohledu historie lidstva neměnné, vyskytoval se v zemské atmosféře a také v lidských obydlích vždy a vždy se v nich vyskytovat bude. Je však třeba zabránit případům, aby se v nich hromadil v koncentracích, které mohou s vysokou pravděpodobností ohrožovat zdraví jejich obyvatel. K tomu může přispět nesprávně navržená nebo nedostatečná ochrana staveb, šetření energií, které má za následek nedostatečné větrání, utěsňování oken a stavebních konstrukcí, ale také zvyšující se doba pobytu uvnitř budov. Za kvalitu ovzduší ve stavbách jsou odpovědní jejich vlastníci a uživatelé, přímo souvisí s jejich chováním a zájmem o vlastní zdraví.

 2. Informace pro stavebníka

  Stavbu je třeba proti radonu chránit hned na počátku výstavby, jen tak je možné dosáhnout toho, aby vnitřní ovzduší hotové stavby splňovalo požadavky na zdravé bydlení. Atomový zákon ukládá každému, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi povinnost stanovit radonový index pozemku. Radonový index pozemku je indikátor rizika pronikání radonu do stavby v daném místě a je to základní údaj pro projektanta. Je v zájmu stavebníka zajistit, aby byl radonový index pozemku stanoven pečlivě. Nejspolehlivější metodou je měření na pozemku postupem podle tohoto doporučení. Osoby provádějící stanovení radonového indexu pozemku musí mít příslušné povolení, které vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost, a jejich aktuální seznam je uveden na webových stránkách úřadu. Snaha ušetřit na kvalitním měření může vést k tomu, že projektant bude vycházet z nesprávného hodnocení rizika a navrhne nedostatečnou ochranu. Pokud je první krok chybný, bude jeho náprava obtížná. Stanovení rizika jiným způsobem, např. z geologických map radonového indexu nebo podle sousedních pozemků, nemusí být dostatečně spolehlivé, hrozí nebezpečí podhodnocení rizika.

  Doporučení pro stavebníka v kostce

  1. Nechat stanovit radonový index pozemku
  2. Protokol o stanovení radonového indexu pozemku předat architektovi nebo projektantovi domu
  3. S architektem nebo projektantem a následně i s dodavatelem smluvně dohodnout, že ochrana domu proti radonu bude vypracována a realizována podle platné ČSN tak, aby koncentrace radonu v domě nepřekročila společně odsouhlasenou úroveň zvolenou v rozmezí 100 až 150 Bq/m3. Na splnění této podmínky navázat vyplacení části ceny
  4. Základem ochrany proti radonu je vždy celistvě a souvisle provedená hydroizolace nebo protiradonová izolace s těsnými spoji a prostupy
  5. Je-li výpočtová koncentrace radonu v podloží vyšší než 60 kBq/m3 pro vysoce propustné zeminy, 140 kBq/m3 pro středně propustné zeminy nebo 200 kBq/m3 pro zeminy s nízkou propustností, přesvědčit se, že je protiradonová izolace provedena s větracím systémem podloží nebo s odvětranou ventilační vrstvou
  6. Je-li pod podlahou nejnižšího obytného podlaží umístěn plynopropustný materiál (štěrkopísek, štěrk, tepelněizolační násyp atd.), přesvědčit se, že je tato vrstva odvětrána prostřednictvím větracího systému podloží (ve všech kategoriích radonového indexu)
  7. Je-li v podlaze na terénu podlahové topení, ověřit, že současně s protiradonovou izolací je instalováno i odvětrání podloží, nebo odvětraná ventilační vrstva v kontaktní konstrukci (ve všech kategoriích radonového indexu)
  8. Přesvědčit se, že přívod vzduchu vedený v zemině pod podlahou ke krbům, krbovým kamnům a jiným spotřebičům spotřebovávajícím vzduch z interiéru je proveden z těsného potrubí
  9. Vyvarovat se všech netěsností v kontaktní konstrukci jako jsou trativody, vsakovací jímky, studánky, mokré sklípky na zeleninu nebo víno atd.
  10. V průběhu pokládky protiradonové izolace zkontrolovat
   1. název, popřípadě typ a tloušťku protiradonové izolace (musí se shodovat s projektem)
   2. celistvost a neporušenost protiradonové izolace včetně těsnosti spojů
   3. těsnost všech prostupů protiradonovou izolací (voda, plyn, kanalizace, elektro – i prostor mezi průchodkou a jednotlivými kabely, tepelné čerpadlo – velmi vysoké riziko pronikání vysokých koncentrací radonu, potrubí od zemního výměníku atd.)
   4. těsnost napojení svislé a vodorovné protiradonové izolace
   5. celistvost protiradonové izolace kolem všech instalačních a revizních šachet
  11. Před instalací perimetrové tepelné izolace zkontrolovat, zda je po obvodu stavby eliminován radonový most
  12. Prověřit, zda jsou všechny poklopy nad revizními a instalačními šachtami těsné
  13. Požadovat instalaci funkčního větracího systému ve všech pobytových prostorách domu (nelze spoléhat na pouhé větrání okny)
  14. V dokončeném domě nechat stanovit koncentraci radonu ve všech pobytových prostorách a porovnat ji s požadavkem na nepřekročení předem dohodnuté úrovně.
 3. Informace pro projektanty

  1. Způsob ochrany staveb proti radonu je detailně popsán v ČSN 73 0601. Vychází z identifikace rizika v místě stavby pomocí radonového indexu pozemku a radonového indexu stavby. Povinnost stanovení radonového indexu pozemku ukládá atomový zákon stavebníkovi, ale je to parametr důležitý zejména pro projektování ochrany stavby. Projektant by měl vycházet ze spolehlivého určení rizika a vyžadovat po stavebníkovi zajištění kvalitního měření, pokud takovou úlohu nepřevezme sám. Jen tak na sebe může vzít odpovědnost za správně navržená protiradonová opatření.
  2. ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží reflektuje nové poznatky a mění některé v minulosti využívané postupy preventivní ochrany. Obsahuje poměrně významné změny, které ještě nebyly částí odborné veřejností dostatečně zaznamenány. Stále je možné se na stavbách setkat s postupy, které se považovaly za optimální před deseti lety, které však z dnešního pohledu neobstojí. Protiradonová opatření je třeba navrhovat pro každou stavbu individuálně a na základě současných poznatků a možností. Riziko pronikání radonu do stavby je třeba brát v úvahu také při návrhu zateplení stavby a způsobu a intenzity jejího větrání.
  3. Návrh řešení ochrany stavby proti radonu je povinnou součástí dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (obsah a rozsah dokumentace stanovuje vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření), resp. projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení (obsah a rozsah žádosti stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Zpracování dokumentace je podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), vybranou činností ve výstavbě a musí být zpracována fyzickou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle autorizačního zákona.
 4. Informace pro stavební úřady

  1. Atomový zákon ukládá každému, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi povinnost stanovit radonový index pozemku. Radonový index pozemku je indikátor rizika pronikání radonu do stavby v daném místě a je to základní údaj pro projektanta. Nedá se však automaticky předpokládat, že každý individuální stavebník o takové povinnosti ví. Stavební úřad je se stavebníkem v přímém kontaktu, představuje odbornou a administrativní autoritu. Stavebník očekává, že mu budou na stavebním úřadu podány kompletní a věrohodné informace. Protože pracovníci stavebních úřadů mají všechny potřebné informace k dispozici a jejích odborná úroveň jim to umožňuje, měli by kromě jiného informovat stavebníka i o riziku z radonu a o požadavcích na preventivní opatření.
  2. Návrh řešení ochrany stavby proti radonu je povinnou součástí projektové dokumentace, kterou stavebník předkládá stavebnímu úřadu. Stavební úřad by měl stavebníka upozornit, že existuje ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a doporučit mu, aby požadoval v projektu dodržení normy.
  3. Stavební úřad by měl doporučit, případně v odůvodněných případech v rámci svých kompetencí požadovat kontrolu účinnosti provedených protiradonových opatření měřením objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší objektu po dokončení výstavby. Stavebník tak může posoudit kvalitu provedení stavby a případně požadovat nápravu.