Hodnocení radonového indexu pozemku

podle § 98, odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Aktivita-Radon

provádí

měření a hodnocení objemové aktivity radonu (222Rn) z podloží pro územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení stavby, přístavbu objektu apod. Měření se provádí před zahájením stavebních prací a to nejlépe v původním terénu (ještě před terénními úpravami). Je dobré, když místo budoucí zástavby a přilehlé okolí je posečeno.

Součástí posudku HODNOCENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU je mimo jiné i geologické zhodnocení zájmové oblasti, což ocení hlavně projektant nebo firma provádějící výkopové práce. Odebrané geologické vzorky jsou posouzeny z hlediska zrnitosti, plynopropustnosti a zatřízeny do příslušné skupiny. Radonový průzkum se provádí celoročně. Je však nežádoucí provádět měření v extrémních klimatických podmínkách jako jsou například vydatné srážky (také po nich), silné mrazy, extrémní sucho.

Samotné měření na pozemku pro jeden RD zabere cca 1 – 2 hodiny a je zapotřebí zpřístupnit pozemek. Měření se provádí v ploše zástavby a přilehlém okolí. Pokud jsou k dispozici všechny požadované informace, pak se zákazník nemusí účastnit měření.

Objednat

Požadované informace:

  • základní údaje investora (jméno, adresa, telefon, mail)
  • základní údaje objednatele (pokud má být uveden v posudku a není totožný s investorem)
  • název budoucího objektu
  • čísla parcel, na kterých bude objekt stát
  • katastrální území
  • hloubka založení základů od původního terénu (řez novostavbou)
  • plocha zástavby objektu a rozměry objektu
  • situace stavby, či zákres do katastrální mapy